Turkey has recently issued the Regulation on Medical Devices Manufactured Utilising Tissues of Animal Origin (Regulation”) with the purpose of harmonization with the European Union legislation. With this respect, the Regulation was grounded on the European Commission Regulation Numbered 722/2012 concerning requirements as regards the requirements laid down in Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC with respect to active implantable medical devices and medical devices manufactured utilising tissues of animal origin.

As per the Regulation, it is aimed to regulate the requirements regarding the placing on the market and/or putting into service of medical devices manufactured utilising animal tissue which is rendered non-viable or non-viable products derived from animal tissue including active implantable medical devices. Accordingly, bovine, ovine and caprine species, deer, elk, mink and cat tissues and their derivatives are under the scope of the Regulation provided that collagen, gelatine and tallow used for the manufacturing of medical devices meet the minimum requirements for human consumption stipulated under the relevant legislation. The medical devices which are not intended to contact with the human body or which are intended to come into contact with intact skin only and the tallow derivatives processed under certain conditions at least as vigorous as those stipulated under the Annex 1 of the Regulation are exempted from the scope of the Regulation. …


The Commercial Electronic Message Management System (“IYS”) was introduced by the Regulation amending the Regulation on Commercial Communication and Commercial Electronic Messages on January 4, 2020. IYS is mainly defined as the system that enables obtaining consent for commercial electronic messages, exercising the right to opt-out and managing the complaint processes. which required individuals and entities acting as service providers to obtain the consent of recipients before sending messages for commercial purposes on electronic platforms such as telephone calls, e-mail, short message, etc as defined in law. Furthermore, the storage and management of consents for all commercial electronic messages on a single platform will become possible. …


On January 6, 2021, The Procedures and Principles Regarding the Tenders to be Made Under Subparagraph (b) of Article 3 of the Public Procurement Law №4734 by the Presidency of Defense Industries (“Procedures and Principles”) entered into force in regard to the procurement of goods and services by Turkey’s Presidency of Defense Industries (“SSB”), the military procurement office affiliated to the Turkish Presidency. Accordingly, this Procedures and Principles includes procurement of goods and services, R&D and construction works relating to defense, security, and intelligence and to be carried out by SSB and its affiliates. …


2018 yılının üçüncü çeyreğinde dünyada kaydedilen toplam internet alan adları sayısı 342 milyonu aşarken, bu rakamla birlikte sektörün büyümesi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artış göstermektedir. Son dönemlerde, internet alan adları sektöründeki bu ivmeli büyüme özellikle haksız rekabet gibi birçok hukuki sorunu da beraberinde getirmiş ve hak sahiplerinin alan adı haklarına internete mahsus farklı yöntemlerle tecavüz edilmiştir. Bu hususta, önde gelen hukuki sorunlardan biri olan “Typosquatting”, ayırt edici ve ünlü markaların kasıtlı olarak yanlış yazımı olan alan adlarının tescil edilmesini ifade eden bir siber korsancılık faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Typosquatting” Kavramı ve Uyuşmazlıklar

Genel anlamıyla “Typosquatting” veya “Klavye korsanlığı”, başkası adına tescilli olan alan adlarının aynısının veya benzerinin üzerinde küçük değişiklikler yaparak veya eksik harflerle internet alan adı olarak tescil ettirilip bir web sitesinde kullanılması anlamına gelmektedir. Klavye korsanlarının bahsi geçen siber korsancılık faaliyetiyle özünde amaçladıkları; internet kullanıcılarının yazma veya heceleme hatası sonucunda istemedikleri veya hedeflemedikleri bir web sitesini ziyaret etmelerini sağlamaktır. Özellikle internet kullanıcılarının dikkatsizliğinden ve bilgisizliğinden istifade eden klavye korsanları, Typosquatting eylemleri ile internet trafiğini kendi web sitelerine yönlendirmekte ve yönlendirmelerinin ardıl sonucu olarak web sitesine aldıkları reklam, ilan, duyuru gibi gelir getirici faaliyetlerle haksız ticari kazanç elde etmektedirler. …


Avrupa Komisyonu (“Komisyon”) tarafından sosyal medya, çevrimiçi pazar yerleri ve Avrupa Birliği’nde (“AB”) faaliyet gösteren diğer çevrimiçi platformlar da dahil olmak üzere tüm dijital hizmetleri kapsayan dijital reform niteliğindeki yasa teklifleri 15 Aralık 2020 tarihinde yayımlandı. Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Piyasalar Yasası olarak iki ayrı başlık altında önerilen yasa tekliflerinden Dijital Hizmetler Yasası, AB tarafından 20 yıl önce hazırlanan e-Ticaret Direktifi’nin kapsamını genişletmekte ve günümüz koşullarına uyarlamaktadır. Dijital Piyasalar Yasası ise dijital piyasalardaki oyuncuların tek bir regülasyona tabi olmaları sonucu haksız rekabetin engellenmesi amacını taşımaktadır.

Söz konusu düzenlemelerin Komisyonun, AB üyesi olan ve olmayan birçok devletin son yıllarda dijitalleşmenin ve bilhassa çevrimiçi platformların temel haklar, rekabet, toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerini kavrama sürecinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu yeni düzenlemeler sayesinde tüketicilerin ve tüketicilerin temel haklarının çevrimiçi alanda daha iyi korunması ve herkes için daha adil ve açık dijital pazarların önünün açılması hedeflenmektedir. Komisyon, bu modernleştirilmiş düzenleme ile Avrupa Birliği pazarında girişimciliğin, büyümenin ve rekabetin teşvik edileceğini; kullanıcılara yeni, daha iyi ve güvenilir çevrimiçi hizmetler sağlanacağını ifade etmiştir. Ayrıca uyum maliyetlerini düşürerek Avrupa tek pazarındaki müşterilere erişimi kolaylaştırması sebebiyle küçük platformların, KOBİ’lerin ve yeni kurulan işletmelerin çoğalmasına destek olması beklenmektedir. …


Information and Communication Technologies Authority of Turkey (“ICTA”) has recently issued the Regulation on the Processing of Personal Data and Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector (“Regulation”), bringing out critical arrangements in terms of standards of personal data processing, further obligations of the operators and additional opportunities provided to the user/subscribers in the electronic communications sector.

The Regulation introduces certain definitions such as “explicit consent” in regard to the Personal Data Protection Law numbered 6698 (“Law №6698”). Accordingly, explicit consent means any consent that is given with free will and based on information regarding a certain subject. The Regulation adopts further definitions such as “user” meaning that a real person or legal entity benefiting from the electronic communication services, regardless if they are a subscriber or not. Whereas a “subscriber” means a real person or legal entity who is a party to a contract for the provision of electronic communication services by an operator under the Regulation. …


12 Kasım 2020 tarihinde Çin’in ABD sermayesini kaynak kullanmak suretiyle askeri, istihbarat ve diğer güvenlik araçlarının geliştirilmesi ve modernizasyonunu geliştirdiği gerekçesiyle, “Komünist Çin Askeri Şirketlerini Finanse Eden Menkul Kıymet Yatırımlarından Kaynaklanan Tehditlerin Ele Alınmasına İlişkin Başkanlık Emri” (“Başkanlık Emri”) yayımlanmıştır. Başkanlık Emri kapsamındaki düzenlemelere ilişkin yapılan açıklamada Komünist Çin askeri şirketlerinin ABD’de ve yurtdışında halka açık borsalarda ticaret yapan Amerika Birleşik Devletleri yatırımcılarına menkul kıymetler satarak, bu menkul kıymetleri piyasa tekliflerine dahil etmek için ABD endeks sağlayıcılarına ve fonlarına lobi yaparak ve erişim sağlamak adına başka eylemlerde bulunarak sermaye arttırdıkları ifade edilmiştir.

Çin’in kitle imla silahları, gelişmiş konvansiyonel silahlar ve ABD halkına karşı kötü niyetli siber-etkin eylemler geliştirip dağıtmak da dahil olmak üzere, ABD ekonomisini, ana yurt güvenliğini ve denizaşırı ABD güçlerini doğrudan tehdit ettiği de Başkanlık Emri düzenlenmesinin gerekçesi olarak ifade edilmiştir. …


In order to strengthen and modernize the authority of The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) to address national security concerns more effectively, The Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) entered into force in August 2018. FIRRMA has broadened the authorities of the U.S. President, and CFIUS. It gave them the power to review, and to take action to address any national security concerns arising from certain non-controlling investments, and real estate transactions involving foreign persons.

On September 2020, the Department of the Treasury issued a final regulation that revises the requirement for filing a mandatory declaration with the CFIUS, in connection with certain transactions involving U.S. businesses that design, develop, fabricate, manufacture, or test one or more critical technologies. This regulation will become effective on October 15, 2020. However, transactions which have already been completed or for which binding written agreements have already been executed will not be subject to this regulation. …


Turkish Aerospace Industries, Inc (“TAI”) and the Boeing Company (“Boeing”) have recently signed a cooperation for developing appropriate capability of thermoplastic composite parts production in line with the aviation standards in Turkey. Officials of TAI have declared that they will remain on increasing the direction of new production technologies and the aviation sector with such important collaborations. Again, officials of Boeing have stated that such collaboration will likely widen the scope of the Boeing’s investment project in Turkey named National Aviation Program and Technology Collaboration with TAI.

In furtherance of the technical support and experience gained from the cooperation with Boeing, TAI has made a new investment for the design and production of thermoplastic composite parts, which will incorporate high-capacity rapid production technology and will take place in future aircrafts. Following to the project named High Efficiency Affordable Rapid Thermoplastic (“HEART”), thermoplastic composite parts to be produced at the highest quality are expected to reduce the cost in product cycle and process areas by 30% compared to the conventional composites. Furthermore, the facility which will enable the training of technical personnel who will work in the field of the project, will produce thermoplastic composite parts at the global standards with local and national facilities. …

About

HERDEM Attorneys at Law

HERDEM is an Istanbul based law firm that provides highest quality, partner led and timely responsive legal services to itsinternational corporate clients.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store